Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré ste uviedli v registračnom formulári sú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračný formulár je možné vyplniť len fyzicky na prevádzke spoločnosti Lenka Kurek – Daramia, ktorej adresa je uvedená v kontaktoch. Registráciu a vyplnenie formulára akceptujeme len touto formou a preto v žiadnom prípade nežiadame o poskytnutie Vašich údajov pre nižšie uvedené účely inak.


Vyplnením registračného formulára ste dali spoločnosti Lenka Kurek – Daramia, IČO 47100508, Sídlo firmy: Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, Slovenská republika, Právna forma: SZČO, Okresný úrad Trnava, č. OU-TT-OZP1-2017/018623-2, Č. živnostenského registra 320-15714, ako prevádzkovateľovi do odvolania súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely vytvárania databázy zákazníkov pre marketingové účely, vernostný program, štatistické účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať zaslaním listu na adresu sídla firmy alebo na e-mailovú adresu daramia@daramia.sk.


Zákaznícky portál webu www.daramia.sk neposkytuje údaje registrovaných užívateľov poskytnuté vo formulári tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné účely.


Informačný systém, ktorý spracováva osobné údaje na marketingové účely a informačný systém, ktorý spracováva osobné údaje na účely vernostného program je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oznámený Úradu na ochranu osobných údajov SR.


Vaše údaje ako registrovaného užívateľa zákazníckeho portálu sú využívané na:

 • Zasielanie upozornení na rezervované termíny prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári

 • Zasielanie upozornení na rezervované termíny prostredníctvom správy SMS na telefónne číslo uvedené v registračnom formulári

 • Zasielanie marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu ako ponuky na nové služby alebo tovary na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári

 • Prehľade realizovaných služieb pre registrovaného užívateľa portálu

 • Vedenie vernostného programu užívateľa portálu na základe jeho realizovaných služieb.


 • Osobné údaje, ktoré prostredníctvom formulára poskytujete sú:

 • Meno

 • Priezvisko

 • E-mail

 • Telefóne číslo


 • Vyplnenie týchto údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje vypĺňate dobrovoľne a bez nátlaku. V prípade, že vyplníte aj ďalšie údaje o svojej osobe, vypĺňate tieto údaje dobrovoľne a tým zároveň prejavujete súhlas s uložením týchto údajov na serveri.


  Registrovaním prostredníctvom registračného formulára súhlasíte s tým, aby boli Vaše údaje aj po skončení registrácie na zákazníckom portály www.daramia.sk vedené v informačnom systéme, a to pre prípad opätovnej registrácie na zákazníckom portály www.daramia.sk, aby bolo možné Vás identifikovať a ponúknuť Vám výhody, ktoré by vyplývali z Vašej predchádzajúcej registrácie. V prípade, ak si pri zrušení registrácie budete priať vymazať Vaše údaje z informačného systému, bude tak vykonané bez zbytočných odkladov v súlade so zákonom.


  Pre efektívnu prácu webovej stránky, použiteľnosť aplikácií, formulárov a pre výkonné potreby sa zaznamenávajú:

 • IP (Internet Protocol) adresy registrovaných užívateľov pri prihlásení

 • dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný užívateľ prihlásil cez webové rozhranie

 • typ webového prehliadača


 • Vyhradzujeme si právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie Vašej požiadavky ako registrovaného užívateľa zákazníckeho portálu www.daramia.sk alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.


  Ďalej ste boli oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasledujúcich zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.


  Vybrané ustanovenia zo zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  § 28

  Práva dotknutej osoby

  1.Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  a.potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

  2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

  a. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

  4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

  6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

  a. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

  c. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

  7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

  9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

  § 29

  Poskytnutie informácií dotknutej osobe

  1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

  2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)

  3. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

  § 30

  Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

  Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.


  Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.daramia.sk

  Zásady ochrany osobných údajov platia pre webovú stránku a zákaznícky portál www.daramia.sk, preto si pri spúšťaní webovej stránky prečítajte Zásady ochrany osobných údajov tejto webovej stránky, ako aj jej Podmienky používania. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov alebo Podmienkami používania nesúhlasíte, nepoužívajte a opustite túto stránku.


  Vstupom a používaním webovej stránky a zákazníckeho portálu www.daramia.sk vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.


  Používaním webovej stránky súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje, získané prostredníctvom registračného formulára a zaznamenané v informačnom systéme v súvislosti s Vaším používaním webovej stránky a jej služieb, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice v rámci EU k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce webovú stránku www.daramia.sk.


  Automaticky zhromažďované neosobné informácie

  Zaväzujeme sa dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach môžeme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.


  Odkazy na externé stránky

  Naše webové stránky môžu obsahovať aj odkazy na iné servery. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch, na ktoré je odkazované platiť a nenesiem za ne zodpovednosť. Ak máte záujem o informácie o spôsobe zberu a distribúcii údajov na týchto serveroch, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych web stránok.


  Zmeny v politike ochrany osobných dát

  Vyhradzujeme si právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto webových stránkach www.daramia.sk.

     Kontakt

  DARAMIA Women's beauty

  Františkánska ul.3
  917 01 Trnava

  Tel.č.: 0948 093 219

  Kontaktujte nás: Po-Pi: 08:00–18:00


  Fotogaléria