Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracovaní Vašich osobných údajov sme my:
Daramia s.r.o.
Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 51 774 461


V prípade ak máte otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Lenka Kurek, tel.č.: 0948 093 219, email: daramia@daramia.sk


Aké údaje zbierame, na čo ich používame a doba uchovávania

Údaje pri rezervácii termínu
Pri rezervácii termínu služby od Vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie rezervácie a zabezpečenie komunikácie s Vami. Bez týchto údajov s Vami nevieme komunikovať, zabezpečiť rezervovanie termínu a riešiť prípadne zmeny. Pri rezervácii nezadávate žiadne údaje, ktoré by sa týkali práce s peniazmi.


Požadované údaje pre zabezpečenie rezervácie služby sú: meno a priezvisko, e-mail a telefón.


Doba uchovania údajov je do doby ukončenia rezervácie. Po ukončení rezervácie (vykonaním služby, stornovaním termínu alebo uplynutím rezervovaného termínu) prichádza k zmazaniu Vašich údajov v prípade, ak nie ste registrovaný užívateľ. Registrovaní užívatelia na portáli majú k dispozícii históriu svojich rezervácii a tak v ich prípade je tento údaj na základe poskytnutého súhlasu v registračnom formulári uchovávaný po dobu ich registrácie.


Údaje pri vytváraní zákazníckeho konta
Pre komfortnejšiu rezerváciu termínov, prehľad rezervovaných služieb a možnosti zasielania obchodných noviniek máte možnosť sa zaregistrovať do zákazníckeho portálu a to vyplnením formulára na webovej stránke salónu  https://www.womensbeauty.sk/reg-formular. Prenos údajov z registračného formulára je chránený šifrovaním pomocou https protokolu a prístup k Vašim vyplneným údajom majú len vybrané osoby poučené o ochrane osobných údajov.


Vyplnením registračného formulára ste dali spoločnosti Daramia s.r.o., IČO: 51 774 461, Sídlo firmy: Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, Slovenská republika, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.42490/T, ako prevádzkovateľovi do odvolania súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári. Účely spracovania, ku ktorým boli súhlasy udelené pre každý účel osobitne, sú uvedené nižšie. Súhlas možno odvolať zaslaním listu na adresu sídla firmy alebo na e-mailovú adresu daramia@daramia.sk.


Účely spracovania
Registrácia na zákazníckom portáli
. Poskytnuté údaje sa využívajú pre poskytovanie služieb, prehľad o histórii rezervácií a komunikáciu s Vami.


Marketing. Poskytnuté údaje sa využívajú pre zasielanie marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu a sms ako ponuky na nové služby alebo tovary.


Osobné údaje, ktoré ste uviedli v registračnom formulári sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračný formulár je možné vyplniť len na webovej stránke salónu  https://www.womensbeauty.sk/reg-formular. Registráciu a vyplnenie formulára akceptujeme len touto formou a preto v žiadnom prípade nežiadame o poskytnutie Vašich údajov pre nižšie uvedené účely inak.


Vaše údaje ako registrovaného užívateľa zákazníckeho portálu sú podľa typu udeleného súhlasu využívané na:
Zasielanie upozornení na rezervované termíny prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári

Zasielanie upozornení na rezervované termíny prostredníctvom správy SMS na telefónne číslo uvedené v registračnom formulári

Zasielanie marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu a sms ako ponuky na nové služby alebo tovary

Prehľad realizovaných služieb pre registrovaného užívateľa portálu

Použitie zadaných údajov pri rezervácii termínu, čím Vás nebudeme obťažovať s týmto údajmi potrebnými pre komunikáciu


Osobné údaje, ktoré prostredníctvom formulára poskytujete sú:
Meno, Priezvisko, E-mail, Telefóne číslo


Vyplnenie týchto údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje vypĺňate dobrovoľne a bez nátlaku.


Doba, na ktorú boli poskytnuté osobné údaje:
je dobou registrácie na zákazníckom portáli. Pri zrušení registrácie budú Vaše osobné údaje zmazané a bude tak vykonané bez zbytočných odkladov v súlade so zákonom.

Pre efektívnu prácu webovej stránky, použiteľnosť aplikácií, formulárov a pre výkonné potreby sa zaznamenávajú dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný užívateľ prihlásil cez webové rozhranie.

Informačný systém, ktorý spracováva osobné údaje na marketingové účely je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oznámený Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Vyhradzujeme si právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie Vašej požiadavky ako registrovaného užívateľa zákazníckeho portálu www.daramia.sk alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

So svojimi právami sa môžete oboznámiť v zákone č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Právne základy spracovania osobných údajov
Plnenie zmluvy –
v prípade objednania služby.


Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu a pri registrácii do zákazníckeho portálu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete odvolať zaslaním listu na adresu sídla firmy alebo na e-mailovú adresu daramia@daramia.sk.


Plnenie zákonných povinností – pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.


Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.


Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme, nepredávame a neponúkame na iné komerčné účely žiadnym iným subjektom (tretím stranám), s výnimkou situácií opísaných nižšie:


V prípadoch externého spracúvania
Náš portál je uložený na hostingu dodávateľa EXO TECHNOLOGIES spol s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36485161.  https://www.exohosting.sk/ostatne/gdpr

Náš dodávateľ hostingu vykonáva spracúvanie osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov - serverov diskových poli a iných technických zariadeniach. Inak povedané, na jeho serveroch ukladáme naše dáta. Na základe uzatvorenej zmluvy vykonáva dodávateľ výlučne spracovateľskú operáciu uloženia osobných údajov na svojich serveroch a operácie zálohovania údajov, obnova údajov zo zálohy a skenovanie uložených údajov antivírusovým softvérom a softvérom na kontrolu integrity údajov. Dodávateľ hostingu podľa uzatvorenej zmluvy nezasahuje do uložených údajov, do ich používania, triedenia, mazania a likvidácie údajov. Nie je oprávnený ovplyvňovať zhromažďovanie týchto údajov, zasahovať do obsahu alebo používania týchto údajov, zasahovať do triedenia alebo kombinovania, blokovania, anonymizácie, mazania alebo likvidácie týchto údajov. Dodávateľ nieje oprávnený a technicky schopný skúmať, aké údaje sme na server uložili. Týmito opatreniami náš dodávateľ hostingu neprezerá a nemanipuluje s Vašimi údajmi.


Ako Vaše údaje chránime
Snažíme sa, aby Vaše údaje boli v bezpečí a preto sme prijali organizačné a technické opatrenia aby sme Vaše údaje chránili.

Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri.

Prenos osobných údajov na zákazníckom portáli je realizovaný prostredníctvom HTTPS - Zabezpečený hypertextový prenosový protokol (angl. hypertext transfer protocol secure), čim chránime Vaše údaje pred nepovoleným čítaním tretích strán.

Bezpečnostné incidenty oznamujeme v súlade so Zákonom Úradu na ochranu osobných údajov


Práva Vás ako poskytovateľa osobných údajov (dotknutej osoby)
Na základe spracovania Vašich osobných údajov u nás Vám vyplávajú viaceré práva. V prípade, ak si ich uplatníte, budeme Vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dni odo dňa jej doručenia.


Ako uplatníte Vaše práva:
Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním listu na adresu sídla firmy alebo na e-mailovú adresu daramia@daramia.sk. V žiadosti uveďte meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefón. Tieto údaje sú nutné pre vybavenie žiadosti a overenie, že sa jedná o Vás.


Právo na prístup k údajom
Právo získať potvrdenie o tom, či sa o Vás u nás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že o Vás údaje spracovávame, tak informáciu o tom, ktoré údaje spracovávame, za akým účelom, komu boli poskytnuté a či boli prenesené do tretej krajiny a na ako dlho ich budeme uchovávať.


Právo na opravu
V prípade, ak sú Vami zadané údaje nesprávne alebo neaktuálne máte možnosť zadania požiadavky na ich zmenu, tak aby boli aktuálne a aby sme aj my mali aktuálne údaje pre komunikáciu s Vami.


Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Práva na vymazanie Vašich údajov, ktoré o Vás spracovávame v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky.

Údaje úž nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli získané

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste odvolali a neexistuje iný právny základ na ich uchovávanie.

Namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu.

Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Po zadaní požiadavky na vymazanie údajov, a splnení podmienok pre vymazanie, budú Vaše údaje vymazané najneskôr do 60 dní avšak budeme sa snažiť, aby k výmazu prišlo už do 14 dní.


Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

Ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov.

Spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania.

Už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

V prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.


Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, a teda ak je to technicky možné, prenesieme na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.


Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.


Podávanie sťažností
V prípade, ak si myslíte, že spracúvanie vašich osobných údajov u nás je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete na „https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0“.


Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.daramia.sk
Zásady ochrany osobných údajov platia pre webovú stránku  a zákaznícky portál www.daramia.sk, preto si pri spúšťaní webovej stránky prečítajte Zásady ochrany osobných údajov tejto webovej stránky, ako aj jej Podmienky používania. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov alebo Podmienkami používania nesúhlasíte, nepoužívajte a opustite túto stránku.

Vstupom a používaním webovej stránky  a zákazníckeho portálu www.daramia.sk vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.


Automaticky zhromažďované neosobné informácie
Zaväzujeme sa dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach môžeme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.


Odkazy na externé stránky
Naše webové stránky môžu obsahovať aj odkazy na iné servery. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch, na ktoré je odkazované platiť a nenesiem za ne zodpovednosť. Ak máte záujem o informácie o spôsobe zberu a distribúcii údajov na týchto serveroch, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych web stránok.


Zmeny v politike ochrany osobných dát
Vyhradzujeme si právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude umiestnený na týchto webových stránkach www.daramia.sk.