Podmienky používania webu a zákazníckeho portálu

1.    Definícia podmienok používania.
Prístupom a používaním tejto webovej stránky ako aj jej všetkých podstránok a obsahu, súhlasíte s uvedenými podmienkami používania v účinnom znení, oboznámte sa s nimi, prosím.
Pokiaľ s podmienkami používania nesúhlasíte, tak používanie webovej stránky má byť prerušené. Daramia s.r.o.  so sídlom Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, ďalej len „Vlastník webovej stránky“ si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše užívanie stránky je riadené platnou legislatívou Slovenskej republiky.

2.    Riziko a zodpovednosť.
Túto webovú stránku a všetky jej podstránky využívate plne na Vaše vlastné riziko. Vlastník webovej stránky nezodpovedá za náhradu škody vzniknutej na základe, či v súvislosti s nasledovnými dôvodmi:
-    prístup,
-    využitie alebo nemožnosť využitia tejto webovej stránky,
-    akéhokoľvek materiálu, informácií či odporúčaní, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke,
-    omeškanie, chyba, alebo výpadok v chode tejto stránky.

Vlastník webovej stránky si vyhradzuje právo ukončiť alebo obmedziť činnosť tejto webovej stránky, kedykoľvek upraviť jej obsah a informácie na nej uvedené, kontrolovať túto webovú stránky, kedykoľvek k nej odoprieť prístup a neprijíma žiadnu zodpovednosť za trvalú, neprerušovanú alebo nezmenenú dostupnosť webovej stránky alebo jej obsahu.

Vlastník webovej stránky neposkytuje žiadnu záruku, že táto webová stránka bude funkčná, bez závad, bez obsahu vírusov alebo chýb, ktoré môžu poškodiť Váš počítač, server alebo akékoľvek iné zariadenie pristupujúce k tejto stránke.

Vlastník webovej stránky neručí za to, že všetky informácie na tejto webovej stránke sú aktuálne, presné a správne k dátumu, kedy si ich prehliadate, a že aj napriek snahe o ich aktuálnosť môže dôjsť k technickým nepresnostiam alebo chybám obsahu. Všetky informácie na tejto stránke vedené majú len informatívny charakter a nie sú základom pre akýkoľvek obchodný vzťah.

Vlastník webovej stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť akýchkoľvek  webových stránok alebo oznamov, ktorých odkaz je umiestnený na tejto webovej stránke a rovnako za obsah webových stránok, na ktorých je umiestnený odkaz na túto webovú stránku.

Toto celkové vylúčenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh.

3.    Duševné vlastníctvo
Vlastník webovej stránky je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúceho sa tejto stránky, pokiaľ nie je uvedené inak.  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka webovej stránky nesmiete reprodukovať, kopírovať, ukladať či iným spôsobom rozširovať akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke. Túto webovú stránku máte právo prezerať, prípadne si vytlačiť jej obsah pre svoju vlastnú potrebu.4.    Povinnosti používateľa
Počas používania tejto webovej stránky ste povinný konať v súlade s platným zákonom. Počas používania tejto webovej stránky nie ste oprávnený používať softvér alebo mechanizmy, ktoré by mohli poškodiť, narušiť webovú stránku alebo bez predošlého písomného súhlasu meniť alebo upravovať jej obsah. Toto isté platí aj pre vedomé postupy z Vašej strany, ktoré môžu spôsobiť neprimerané zaťaženie technickej časti stránky.

5.    Rozsah a účel použitia
Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke sú predmetom zmien a majú výlučne informatívny charakter.  Nie sú základom na akýkoľvek obchodný vzťah.

Prostredníctvom tejto webovej stránky sa môžete dostať k základným informáciám o firme ako :
-    Predstavenie firmy
-    Adresa miesta pre poskytovanie služieb
-    Mailový a telefonický kontakt
-    Doba predpokladanej dostupnosti telefonického kontaktu


Zároveň sa môžete dostať ku odborným, či laickým článkom alebo akémukoľvek inému obsahu, ktorý sa vlastník stránky rozhodne uverejniť.


Jedným z obsahov, ku ktorým sa môžete dostať je aj tzv. „Zákaznícky portál“.


Registrácia na zákaznícky portál je vykonávaná pomocou webovej stránky https://www.womensbeauty.sk/reg-formular , a to vyplnením potrebného formulára s poskytnutým súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré sú pre tento účel potrebné.  Cez webovú stránku portálu je možné sa do zákazníckeho portálu prihlásiť a prezerať informácie v ňom uvedené iba potom, ako je Vaše zákaznícke konto založené a aktivované, a to na základe vyplneného formulára s poskytnutým súhlasom so spracovaním osobných údajov.


Osobné údaje, ktoré sú potrebné k zriadeniu konta na zákazníckom portály sú:
-    Meno
-    Priezvisko
-    E –mail
-    Telefónne číslo


Prihlásením na zákaznícky portál sa dostanete k informáciám o:
-    svojich osobných údajoch, ktoré ste poskytli na účel registrácie. Tieto údaje môžete meniť a mali by ste ich udržiavať aktuálne a to priamo upravením na zákazníckom portály alebo nahlásením zmeny mailom, telefonicky alebo osobne na prevádzke.
-    k heslu, ktoré slúži na autentifikáciu na zákazníckom portály, pričom môžete toto heslo meniť,
-    k zrealizovaným službám u vlastníka webovej stránky so základnými informáciami,
-    údaj o rezervovaných termínoch/termíne a obsahu rezervácie,


Vlastník webovej stránky si vyhradzuje právo informácie o zrealizovaných službách obmedzovať podľa uváženia a zároveň vlastník webovej stránky nenesie zodpovednosť za ich správnosť, majú výlučne informatívny charakter.6. Ochrana osobných údajov
Internetovú stránku je možné navštíviť a používať bez toho, aby používateľ zadával osobné údaje s výnimkou zákazníckeho portálu.

7. Rozhodné právo a príslušnosť súdu
Používanie tejto webovej stránky a uplatnenie uvedených podmienok sa riadi právom Slovenskej republiky.